ตลาดอาหารฮาลาลในประเทศไทย: โอกาสทางธุรกิจที่เติบโต

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมประมาณ 10 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 6% ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดอาหารฮาลาลในประเทศไทยมีมูลค่ารวมประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นประมาณ 10% ของมูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดของไทย และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 2.5 ล้านล้านบาท ในปี 2573

การเติบโตของตลาดอาหารฮาลาลในประเทศไทย เกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • ประชากรมุสลิมในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวมุสลิมที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้บริโภคทั่วไปเริ่มให้ความสำคัญกับอาหารฮาลาลมากขึ้น

ประเภทสินค้าอาหารฮาลาลที่ไทยส่งออก

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลรวมประมาณ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 13% ของมูลค่าการส่งออกอาหารทั้งหมดของไทย

ประเภทสินค้าอาหารฮาลาลที่ไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ OIC ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของปี 2564 ได้แก่

 1. ธัญพืช มูลค่าการส่งออก 1,063.40 ล้านเหรียญสหรัฐ
 2. ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำฯ มูลค่าการส่งออก 619.36 ล้านเหรียญสหรัฐ
 3. น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล มูลค่าการส่งออก 522.53 ล้านเหรียญสหรัฐ
 4. ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกพาย มูลค่าการส่งออก 330.17 ล้านเหรียญสหรัฐ
 5. ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ด ที่บริโภคได้ มูลค่าการส่งออก 260.05 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตลาดส่งออกอาหารฮาลาลของไทย

ตลาดส่งออกอาหารฮาลาลของไทย (เฉพาะกลุ่มประเทศ OIC) ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของปี 2564 ได้แก่

 1. มาเลเซีย มูลค่าส่งออก 1,193.57 ล้านเหรียญสหรัฐ
 2. อินโดนีเซีย มูลค่าส่งออก 885.77 ล้านเหรียญสหรัฐ
 3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มูลค่าส่งออก 228.64 ล้านเหรียญสหรัฐ
 4. อียิปต์ มูลค่าส่งออก 225.18 ล้านเหรียญสหรัฐ
 5. เยเมน มูลค่าส่งออก 165.00 ล้านเหรียญสหรัฐ

แนวโน้มของธุรกิจอาหารฮาลาลในประเทศไทย

ธุรกิจอาหารฮาลาลในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่

 • ประชากรมุสลิมในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวมุสลิมที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้บริโภคทั่วไปเริ่มให้ความสำคัญกับอาหารฮาลาลมากขึ้น

ภาคธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคชาวมุสลิม

ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ

 • ประเทศไทยเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ตลาดอาหารฮาลาลในประเทศไทยมีมูลค่าเติบโตเฉลี่ยปีละ 5%
 • ประเทศไทยส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหารฮาลาลในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชากรมุสลิมและผู้บริโภคทั่วไป ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวได้ ดังนี้

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค
 • ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล
 • ขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและแนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาลได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) สมาคมธุรกิจอาหารฮาล

Spread the love