admin

บริหารต้นทุนร้านอาหารตามแนวทาง 4 “ลด” เพื่อ “รอด”

ต้นทุนวัตถุดิบมีขึ้นมีลงแปรผันตามปัจจัยทั้งภายนอกและภายในอยู่เสมอต้นทุนวัตถุดิบโดยปกติจะอยู่ที่ 30-50% ของยอดขาย

Spread the love